Документи

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО - IV КЛАС

Български език и литература - 9.05.2019 година  -10.00 -10.40 часа

Математика - 10.05.2019 година -10.00 -10.40 часа

Човекът и обществото - 14.05.2019 година -10.00 -10.40 часа

Човекът и природата - 16.05.2019 година -10.00 -10.40 часа

24.04.2019 г.   Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" - ВИЖ ТУК

Проект "Иновативно училище"

Грамота "Иновативно училище на България от "Уча се" -  ВИЖ ТУК

Протокол на заседание на Педагогически съвет - ВИЖ ТУК

Решение на Обществен съвет - ВИЖ ТУК

Декларации за съгласие от родителите за въвеждане на иновация в НУ"Св.Св.Кирил и Методий" ВИЖ ТУК

Обществени услуги

В изпълнение на Решение №704 на МС от 05.10.2018 г. съгласно чл.28 от Административно процесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите,извършваниот НУ"Св.Св.Кирил и Методий"- гр.Троян, представящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Инфо 136 - детска градина - 2 СВАЛИ
Инфо 138 - приемане и преместване СВАЛИ
Инфо 141- диплома СВАЛИ
Инфо 143 - валидиране СВАЛИ
Инфо 147 - служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1 СВАЛИ
Инфо 148 - издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2 СВАЛИ
Инфо 149 - проверка способности 1 СВАЛИ
Инфо 150 - признаване от чужбина I-IV клас СВАЛИ
Инфо 153- дубликати СВАЛИ
Инфо 154 - издаване на удостоврения за професионално обучение и СПК СВАЛИ
Инфо 155 - издаване на удостоверения за валидиране на професионалната квалификация СВАЛИ
Инфо 156 - издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование СВАЛИ
Инфо 156 - издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация  СВАЛИ

Документи

27.03.2019 Заповед за план- прием за учебната 2019-2020 година СВАЛИ
06.03.2019 Бюджет 2019 година СВАЛИ
31.01.2019 Седмично разписание - II срок СВАЛИ

01.2019
Вътрешни правила за работна заплата СВАЛИ
01.2019 Финансов отчет за 2018 година СВАЛИ
22.10.2018 План за осигуряване на нормален учебен процес през зимния сезон  СВАЛИ
22.10.2018 План за противодействие на училищната агресия, тормоз и защита на детето от дискриминация СВАЛИ
22.10.2018 План за бедствия, пожари и извънредни ситуации СВАЛИ
25.09.2018 Седмично разписание I срок СВАЛИ
25.09.2018 План за здравно възпитание и обучение СВАЛИ
25.09.2018 Тематични направления за организиране часовете за заниманията по интереси СВАЛИ
25.09.2018 План за квалификационна дейност СВАЛИ
25.09.2018 Мерки за противодействие на тероризма СВАЛИ
20.09.12018 Програма за превенция на ранното напускане на училище СВАЛИ
20.09.2018 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи СВАЛИ
19.09.2018 Годишна училищна програма за ЦОУД СВАЛИ
19.09.2018 Програмна система СВАЛИ
19.09.2018 Правилник за дейността на училището СВАЛИ
19.09.2018 Дневен режим СВАЛИ
19.09.2018 Годишен план СВАЛИ
19.09.2018 Стратегия за развитие на НУ"Св.Св.Кирил и Методий" СВАЛИ
01.09.2018

Етичен кодекс

СВАЛИ