Документи

Учебна 2023-2024 година

12.01.2024 г. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.1023 г. ВИЖ ТУК
28.09.2023 г. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСA ВИЖ ТУК
28.09.2023 г. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ВИЖ ТУК
28.09.2023 г. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ВИЖ ТУК
28.09.2023 г. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ВИЖ ТУК
28.09.2023 г. ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ВИЖ ТУК
28.09.2023 г. ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ВИЖ ТУК
28.09.2023г. ПЛАН ЗА ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 година ВИЖ ТУК
05.10.2023г. Финансов отчет трето тримесечие ВИЖ ТУК
28.09.2023 г. Годишен план 2023/2024  ВИЖ ТУК
28.09.2023 г. Правилник за устройството и дейността на училището ВИЖ ТУК
28.09.2023 г. Етичен кодекс ВИЖ ТУК
19.09.2023 г. Бюджет -2023 година ВИЖ ТУК
15.09.2023 г. Седмично разписание за I срок на учебната 2023-2024 година ВИЖ ТУК

Учебна 2022-2023 година

04.07.2023 г.

Финансов отчет за второто тримесечие на 2023 година

ВИЖ ТУК
18.04.2023 г.

Финансов отчет за първото тримесечие на 2023 година

ВИЖ ТУК
24.03.2023 г.

Бюджет 2023 година

ВИЖ ТУК
30.01.2023 г.

Финансов отчет за  2022 година

ВИЖ ТУК
17.10.2022 г.

Финансов отчет за третото тримесечие на 2022 година

ВИЖ ТУК
15.09.2022 г.

Правилник за устройството и дейността на НУ " Св.Св. Кирил и Методий" за учебната 2022 / 2023 година

ВИЖ ТУК
15.09.2022 г. Годишен план за работата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” през учебната 2022 – 2023 година ВИЖ ТУК
15.09.2022 г. Седмично разписание за I срок на учебната 2022-2023 година ВИЖ ТУК
15.09.2022 г. Етичен кодекс ВИЖ ТУК
15.09.2022 г. Дневен режим  ВИЖ ТУК
15.09.2022 г. Стратегия за развитие на НУ"Св.Св. Кирил и Методий" за периода 2021/2025 година ВИЖ ТУК
15.09.2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

ВИЖ ТУК
15.09.2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

ВИЖ ТУК
15.09.2022 г.

 Програма за успешно представяне на учениците от четвъртите класове  на Национално външно оценяване за учебната 2022/2023 година

ВИЖ ТУК

Учебна 2021-2022 година

28.07.2022 г.

Финансов отчет за второто тримесечие на 2022 година

ВИЖ ТУК
18.04.2022 г.

Отчет  на бюджета за първото тримесечие на 2022 година

ВИЖ ТУК
13.01.2022 г.

Финансов отчет за  2021 година

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

Програмна система

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г. Транспортна схема ВИЖ ТУК

Обществени услуги

В изпълнение на Решение №704 на МС от 05.10.2018 г. съгласно чл.28 от Административно процесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите,извършваниот НУ"Св.Св.Кирил и Методий"- гр.Троян, представящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Инфо 136 - детска градина - 2 СВАЛИ
Инфо 138 - приемане и преместване СВАЛИ
Инфо 141- диплома СВАЛИ
Инфо 143 - валидиране СВАЛИ
Инфо 147 - служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1 СВАЛИ
Инфо 148 - издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2 СВАЛИ
Инфо 149 - проверка способности 1 СВАЛИ
Инфо 150 - признаване от чужбина I-IV клас СВАЛИ
Инфо 153- дубликати СВАЛИ
Инфо 154 - издаване на удостоврения за професионално обучение и СПК СВАЛИ
Инфо 155 - издаване на удостоверения за валидиране на професионалната квалификация СВАЛИ
Инфо 156 - издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование СВАЛИ
Инфо 156 - издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация  СВАЛИ

Документи

   18.12.2019

Вътрешни правила за правата и задълженията на потребителите на компютърната и информационната среда

СВАЛИ
   18.12.2019 План за сигурност СВАЛИ
25.09.2019 План за здравно възпитание и обучение СВАЛИ
13.09.2019 Вътрешни правила за използване на електронен дневник СВАЛИ