Документи

25.04.2018 Заповед за прием на ученици в първи клас СВАЛИ
25.04.2018 Заповед относно провеждане на национално външно оценяване в IV клас СВАЛИ
17.04.2018 Отчет за първо тримесечие на 2018 година СВАЛИ
12.04.2018 План-прием за учебната 2018/2019 година СВАЛИ
15.02.2018 Мерки за противодействие на тероризма СВАЛИ
07.02.2018 Седмично разписание за II срок  СВАЛИ
18.01.2017 Финансов отчет за 2017 година СВАЛИ
18.10.2017 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи СВАЛИ
18.10.207 Програма за превенция на ранното напускане на училище СВАЛИ
16.10.2017 Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище СВАЛИ
16.10.2017 Годишен план за работата на НУ"Св. Св. Кирил и Методий" СВАЛИ
16.10.2017 Стратегия за развитие на НУ"Св.Св.Кирил и Методий" СВАЛИ
15.09.2017 Дневен режим СВАЛИ
12.09.2017 Седмично разписание за I срок  СВАЛИ
01.09.2017 План на екип по ключови компетентности за квалификационна дейност СВАЛИ
01.09.2017 Мерки за повишаване на качеството СВАЛИ
01.09.2017 План за квалификационна дейност СВАЛИ
01.09.2017 Правилник за вътрешния трудов ред СВАЛИ
01.09.2017 Правилник  за дейността на училището СВАЛИ
01.09.2017

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

СВАЛИ
01.09.2017

Етичен кодеккс

СВАЛИ