Документи

Учебна 2021-2022 година

04.05.2022 г.

График за провеждане на изходяща диагностика

ВИЖ ТУК
20.04.2022 г.

Мерки за преодоляване на дефицитите от обучението от разстояние в електронна среда

ВИЖ ТУК
18.04.2022 г.

Отчет  на бюджета за първото тримесечие на 2022 година

ВИЖ ТУК
01.04.2022г.

Анекс към колективен трудов договор

ВИЖ ТУК
14.03.2022

План-прием за учебната 2022/ 2023 година

Виж тук
19.01.2022 г.

Седмично разписание- II срок

ВИЖ ТУК
13.01.2022 г.

Финансов отчет за  2021 година

ВИЖ ТУК
28.01.2022 

Заповед за столово хранене от 01.02.2022 г.

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

Стратегия за развитие на НУ "Св.Св. Кирил и Методий" за периода 2021-2025 година15.09.2021 g

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

Седмично разписание- I срок

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

ПЛАН за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID-19 през учебната 2021 -2022 година

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

Правилник за устройството и дейността на НУ "Св. СВ. Кирил и Методий"  

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

Годишен план на НУ "Св. СВ. Кирил и Методий"

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г. Дневен режим на  НУ "Св. СВ. Кирил и Методий"  ВИЖ ТУК
15.09.2021 г. Етичен кодекс  ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

ПЛАН за организиране и провеждане на занимания в Целодневна подготвителна група в условията на   COVID-19 

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

План за организиране на училищни празници и ритуали

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

 План на комисията по гражданска защита и действия при бедствия, аварии и катастрофи         

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

План на комисията по спортни дейности за учебната 2021/2022 г.                  

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г. Програма за превенция на ранното напускане на училище ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

Програмна система

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г.

План на комисията по БДП

ВИЖ ТУК
15.09.2021 г. Транспортна схема ВИЖ ТУК

Учебна 2020-2021 година

27.07. 2021 

Финансов отчет за първото шестмесечие на 2021 година

СВАЛИ

31.05. 2021

21.04. 2021

Заповед за план- прием за първи клас

Финансов отчет за първото тримесечие на 2021 година

СВАЛИ

СВАЛИ

26.03.2021

Заповед за план - прием за учебната 2021-2022 година

СВАЛИ
27.01.2021г.

Седмично разписание за 2 срок

СВАЛИ
18.01.2021г.

Финансов отчет за 2020 година

СВАЛИ
30.11.2020г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СВАЛИ
30.11.2020г.

Програма за успешно представяне на учениците от IV клас на Национално външно оценяване

СВАЛИ
30.11.2020г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

СВАЛИ
30.11.2020г.

Заповед на МОН за провеждане на олимпиади

СВАЛИ
27.11.2020 г.

Заповед на МОН за обучение от разстояние в електронна среда на подготвителна група

СВАЛИ
.10.2020 г.

Училищен учебен план- I а клас

СВАЛИ
.10.2020г.

Училищен учебен план- I б клас

СВАЛИ
.10.2020г. Училищен учебен план- II а клас СВАЛИ
.10.2020г. Училищен учебен план- II б клас СВАЛИ
.10.2020г. Училищен учебен план- III а клас СВАЛИ
.10.2020г. Училищен учебен план- III б клас СВАЛИ
.10.2020г. Училищен учебен план- III в клас СВАЛИ
.10.2020г. Училищен учебен план- IV а клас СВАЛИ
.10.2020г. Училищен учебен план- IV б клас СВАЛИ
1.10.2020 г.

Финансов отчет за деветмесечието на 2020 г.

СВАЛИ
30.09. 2020 г.

Седмично разписание за I срок

СВАЛИ
18.09.2020 г.

Заповед относно събирането на средства от родители

СВАЛИ
16.09.2020 г.

Годишен план

СВАЛИ
16.09.2020 г.

ПЛАН за организиране и провеждане на занимания в Целодневна разновъзрастова подготвителна група в условията на   COVID-19 през учебната 2020 -2021 година

СВАЛИ
16.09.2020 г.

Правилник за устройството и дейността на НУ"Св.Св.Кирил и Методий"

СВАЛИ
15.09. 2020 г.

План на Екип по ключови компетентности за квалификационна дейност 

СВАЛИ
14.09.2020 г.

Дневен режим на НУ"Св.Св. Кирил и Методий" за учебната 2020-2021 година

СВАЛИ
09.09.2020г.

ПЛАН за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID-19 през учебната 2020 -2021 година

СВАЛИ
04.09.2020 г. График за хранене в училищния стол СВАЛИ
01.09.2020 г. Заповед за провеждане на НВО СВАЛИ
01.09.2020 г.  Заповед за ваканциите през учебната 2020-2021 година СВАЛИ

Обществени услуги

В изпълнение на Решение №704 на МС от 05.10.2018 г. съгласно чл.28 от Административно процесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите,извършваниот НУ"Св.Св.Кирил и Методий"- гр.Троян, представящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Инфо 136 - детска градина - 2 СВАЛИ
Инфо 138 - приемане и преместване СВАЛИ
Инфо 141- диплома СВАЛИ
Инфо 143 - валидиране СВАЛИ
Инфо 147 - служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1 СВАЛИ
Инфо 148 - издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2 СВАЛИ
Инфо 149 - проверка способности 1 СВАЛИ
Инфо 150 - признаване от чужбина I-IV клас СВАЛИ
Инфо 153- дубликати СВАЛИ
Инфо 154 - издаване на удостоврения за професионално обучение и СПК СВАЛИ
Инфо 155 - издаване на удостоверения за валидиране на професионалната квалификация СВАЛИ
Инфо 156 - издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование СВАЛИ
Инфо 156 - издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация  СВАЛИ

Документи

10.07.2020

Финансов отчет за първото шестмесечие на 2020 година

СВАЛИ

31.03.2020

Заповед за план- прием за учебната 2020-2021 година

СВАЛИ

04.02.2020

13.01.2020

18.12.2019

Заповед за провеждане на столово хранене

Финансов очет за 2019 година

Заповед за провеждане на ученически оломпиади

СВАЛИ

СВАЛИ

СВАЛИ

   18.12.2019

Вътрешни правила за правата и задълженията на потребителите на компютърната и информационната среда

СВАЛИ
   18.12.2019 План за сигурност СВАЛИ
   16.12.2019 План за дейности в Националната седмица на четенето СВАЛИ
25.09.2019 План за здравно възпитание и обучение СВАЛИ
13.09.2019 Правилник за вътрешния трудов ред СВАЛИ
13.09.2019 Вътрешни правила за използване на електронен дневник СВАЛИ
13.09.2019 Вътрешни правила за квалификация СВАЛИ
13.09.2019 Годишна училищна програма за ЦУОД СВАЛИ
01.2019 Вътрешни правила за работна заплата СВАЛИ
25.09.2018 Мерки за противодействие на тероризма СВАЛИ
19.09.2018 Програмна система СВАЛИ
19.09.2018 Стратегия за развитие на НУ"Св.Св.Кирил и Методий" СВАЛИ
01.09.2018

Етичен кодекс

СВАЛИ