Документи

Учебна 2020-2021 година

1.10.2020 г.

Финансов отчет за деветмесечието на 2020 г.

СВАЛИ
30.09. 2020 г.

Седмично разписание за I срок

СВАЛИ
18.09.2020 г.

Заповед относно събирането на средства от родители

СВАЛИ
16.09.2020 г.

Годишен план

СВАЛИ
16.09.2020 г.

ПЛАН за организиране и провеждане на занимания в Целодневна разновъзрастова подготвителна група в условията на   COVID-19 през учебната 2020 -2021 година

СВАЛИ
16.09.2020 г.

Правилник за устройството и дейността на НУ"Св.Св.Кирил и Методий"

СВАЛИ
15.09. 2020 г.

План на Екип по ключови компетентности за квалификационна дейност 

СВАЛИ
14.09.2020 г.

Дневен режим на НУ"Св.Св. Кирил и Методий" за учебната 2020-2021 година

СВАЛИ
09.09.2020г.

ПЛАН за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID-19 през учебната 2020 -2021 година

СВАЛИ
04.09.2020 г. График за хранене в училищния стол СВАЛИ
01.09.2020 г. Заповед за провеждане на НВО СВАЛИ
01.09.2020 г.  Заповед за ваканциите през учебната 2020-2021 година СВАЛИ

Обществени услуги

В изпълнение на Решение №704 на МС от 05.10.2018 г. съгласно чл.28 от Административно процесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите,извършваниот НУ"Св.Св.Кирил и Методий"- гр.Троян, представящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Инфо 136 - детска градина - 2 СВАЛИ
Инфо 138 - приемане и преместване СВАЛИ
Инфо 141- диплома СВАЛИ
Инфо 143 - валидиране СВАЛИ
Инфо 147 - служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1 СВАЛИ
Инфо 148 - издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2 СВАЛИ
Инфо 149 - проверка способности 1 СВАЛИ
Инфо 150 - признаване от чужбина I-IV клас СВАЛИ
Инфо 153- дубликати СВАЛИ
Инфо 154 - издаване на удостоврения за професионално обучение и СПК СВАЛИ
Инфо 155 - издаване на удостоверения за валидиране на професионалната квалификация СВАЛИ
Инфо 156 - издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование СВАЛИ
Инфо 156 - издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация  СВАЛИ

Документи

10.07.2020

Финансов отчет за първото шестмесечие на 2020 година

СВАЛИ

31.03.2020

Заповед за план- прием за учебната 2020-2021 година

СВАЛИ

04.02.2020

13.01.2020

18.12.2019

Заповед за провеждане на столово хранене

Финансов очет за 2019 година

Заповед за провеждане на ученически оломпиади

СВАЛИ

СВАЛИ

СВАЛИ

   18.12.2019

Вътрешни правила за правата и задълженията на потребителите на компютърната и информационната среда

СВАЛИ
   18.12.2019 План за сигурност СВАЛИ
   16.12.2019 План за дейности в Националната седмица на четенето СВАЛИ
25.09.2019 План за здравно възпитание и обучение СВАЛИ
13.09.2019 Правилник за вътрешния трудов ред СВАЛИ
13.09.2019 Вътрешни правила за използване на електронен дневник СВАЛИ
13.09.2019 Вътрешни правила за квалификация СВАЛИ
13.09.2019 Годишна училищна програма за ЦУОД СВАЛИ
06.03.2019 Бюджет 2019 година СВАЛИ
01.2019 Вътрешни правила за работна заплата СВАЛИ
25.09.2018 Мерки за противодействие на тероризма СВАЛИ
19.09.2018 Програмна система СВАЛИ
19.09.2018 Стратегия за развитие на НУ"Св.Св.Кирил и Методий" СВАЛИ
01.09.2018

Етичен кодекс

СВАЛИ