Документи

01.2019 Вътрешни правила за работна заплата СВАЛИ
10.2018 Финансов отчет за деветмесечието на 2018 година СВАЛИ
22.10.2018 План за осигуряване на нормален учебен процес през зимния сезон  СВАЛИ
22.10.2018 План за противодействие на училищната агресия, тормоз и защита на детето от дискриминация СВАЛИ
22.10.2018 План за бедствия, пожари и извънредни ситуации СВАЛИ
25.09.2018 Седмично разписание I срок СВАЛИ
25.09.2018 План за здравно възпитание и обучение СВАЛИ
25.09.2018 Тематични направления за организиране часовете за заниманията по интереси СВАЛИ
25.09.2018 План за квалификационна дейност СВАЛИ
25.09.2018 Мерки за противодействие на тероризма СВАЛИ
20.09.12018 Програма за превенция на ранното напускане на училище СВАЛИ
20.09.2018 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи СВАЛИ
19.09.2018 Годишна училищна програма за ЦОУД СВАЛИ
19.09.2018 Програмна система СВАЛИ
19.09.2018 Правилник за дейността на училището СВАЛИ
19.09.2018 Дневен режим СВАЛИ
19.09.2018 Годишен план СВАЛИ
19.09.2018 Стратегия за развитие на НУ"Св.Св.Кирил и Методий" СВАЛИ
01.09.2018

Етичен кодекс

СВАЛИ