Untitled Document
Прием на ученици в подготвителен клас и в първи клас за учебната 2013/2014 г
ЗАПОВЕД № 90/18.04.2013 г. Във връзка с Писмо № РД 05-1314/ 26.03.2013 г. на Началника на РИО – Ловеч ОБЯВЯВАМ: • План-приема в І-ви клас - 4 паралелки с около 80 деца • Предвижда се 2 групи с целодневно обучение с около 50 деца • Проведена е анкета с родителите във връзка с желанието им целодневен учебен процес.От анкетираните – 55 желаят целодневна организация на учебния процес. • План-приема в ПГ- група с около 22 деца • Проведен е Педагогически съвет на 17.04.2013г. С протокол № 12/ 17.04.2012г. са взети следните р е ш е н и я: На основание чл. 150, ал.1, т.2; и чл. 147, ал.1, т.1 и т.9 от Правилника за прилагане на Закон за народната просвета утвърждавам Критерии за прием на ученици в подготвителен клас и в първи клас за учебната 2013/2014 г. приети от Педагогическият съвет на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Троян: I . В подготвителна група (ПГ) постъпват деца: Подготовката за училище на децата, навършващи 6 години в календарната година на постъпването, е задължителна и се извършва по избор на родителите (настойниците) в подготвителната група в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”(На обучение могат да се допуснат и деца на 5 години). Организацията и методите на обучение и възпитание на децата в ПГ се съобразяват с възрастовите особености на децата и съответстват на организацията и методите в подготвителните групи в детските градини. Подготовката на децата за училище в ПГ се провежда в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното възпитание и подготовка и по утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката програми. За децата в ПГ, които не владеят добре български език, се осигурява допълнително обучение по български език за постигане на необходимите знания, умения и отношения в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното възпитание и подготовка. В края на ПГ се извършва диагностика и оценка на личностното развитие и потенциала на всяко дете и на неговата училищна готовност. Наличието на училищна готовност се удостоверява с документ, издаден от директора на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Независимо от липсата на училищна готовност не се допуска повтаряне на подготвителна група освен по желание на родителите (настойниците) и при условие че детето не е навършило 7-годишна възраст, както и в случаите посочени в Закона за училищното образование. Критерии за подбор при приемане на деца в подготвителна група в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 1. Местоживеене на ученика в близост до училището. 2. Деца, чиито братя и сестри са ученици в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 3. Деца и внуци на учители и служители от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 4. Деца, чиито родители избират децата им да се обучават в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Организационни форми 1.Подаване на заявления до 3.06.2013г. 2.Обявяване на списъка с приетите деца до 5.06.2013г. 3.Обявяване на незаетите места до 7.06.2013г. 4.Приемане на документи за свободни места до 11.06.2013г. 5.Записване на новоприетите деца до 13.06.2013 г. 6.При наличие на свободни места, документи се приемат до 14.09.2013 г. 7.Графикът на дейностите и критериите за прием на ученици е поставен на главния вход, на информационното табло за родители и сайта на училището Необходими документи 1. Молба (по образец от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”). 2. Копие от Акт за раждане на детето. Родителски срещи: 1.Първа (за приетите до момента) 13.06.2013 г. в 17.30 ч. 2.Втора 10.09.2013 г. в 17.30 ч. II . В I клас постъпват деца: 1. навършили или които ще навършат 7 години в календарната година на постъпването; 2. навършили 6 години – по желание на родителите (настойниците) и ако имат училищна готовност. Децата които нямат удостоверение за училищна готовност или в чието удостоверение е посочено, че нямат необходимата готовност за училище, постъпват в I клас, като за тях се организират подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език. За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение може да се отложи с една учебна година. Децата постъпват в I клас по писмено заявление на родителите (настойниците) до директора на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Заявленията се извеждат с пореден номер във входящия дневник на училището. Приемът се осъществява на основание НАРЕДБА № 7 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА( Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в сила от 15.09.2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г.; изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; изм., бр. 74 от 22.08.2003 г.; доп., бр. 87 от 03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм., бр. 70 от 08.08.2008 г.; изм., бр.4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012г.) Издадена от министъра на образованието и науката III. Когато броят на заявленията за постъпване в I клас на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”е по-голям от броя на местата, записването на учениците се осъществява по следните критерии: 1. Наличие на деца от семейството на ученици обучаващи се в училището. 2. Деца завършили подготвителен клас в училището. 3. Деца и внуци на учители и служители от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 4. По адресна регистрация /живеещи в близост до училището/. 5. Близост до местоработата на единия от родителите. 6. Деца от многодетни семейства. 7. Деца – сираци. 8. Деца със специални образователни потребности. ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза и др. 2. В една паралелка не може да има повече от две деца със СОП. 3. Записването на ученици със СОП става след одобрението от вътрешно-училищен екип. VI. Организационни форми 1.Подаване на заявления до 3.06.2013г. 2.Обявяване на списъка с приетите деца до 5.06.2013г. 3.Обявяване на незаетите места до 7.06.2013г. 4.Приемане на документи за свободни места до 11.06.2013г. 5.Записване на новоприетите деца до 13.06.2013 г. 6.При наличие на свободни места, документи се приемат до 14.09.2013 г. 7.Графикът на дейностите и критериите за прием на ученици е поставен на главния вход, на информационното табло за родители и сайта на училището V. Необходими документи 1. Заявление - декларация (по образец от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”). Децата постъпват в I клас по писмено заявление на родителите (настойниците) до директора на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Заявлението е типова бланка на училището и е от вида „заявление - декларация”. В него се посочват: трите имена на родителя(настойника), актуален адрес, телефон за връзка, трите имена на детето, ЕГН на детето, деклариране за запознаване с правилника на училището и учебния план по който ще се завърши началния етап на детето. Заявленията се извеждат с пореден номер във входящия дневник на училището. 2. Оригиналното Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас. 3. Копие от Удостоверението за раждане на детето. VI. Родителски срещи: 1.Обща (за приетите до момента) и по паралелки 13.06.2013 г. в 17.30 ч. 3.Втора - по паралелки 10.09.2013 г. в 17.30 ч. 2.Дни на отворените врати 25.04. и 16.05. 2013г (от 15 до 17.00ч) Целодневна организация на учебния процес в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Целодневната организация се осъществява след съгласуване с финансиращия орган и училищното настоятелство. В НУ „Св. Св. Кирил и Методий” може да се осъществява целодневно обучение на учениците от I до IV клас. За включване на ученик в целодневната организация родителите (настойниците или попечителите) подават писмено заявление - декларация до директора на училището, в която посочат и интересите на детето. Целодневното обучение се осъществява от 8.00 часа до 17.30 часа. Целодневната организация на учебния ден включва учебни часове и самостоятелна подготовка, извънкласни дейности и други занимания по интереси, организиран отдих, включително хранене в училище. При необходимост на учениците може да се организира транспорт. Целодневната организация в НУ „Св. Св. Кирил и Методий” се осъществява само по 1-ви вариант - отделяне на учебните часове от останалите дейности в самостоятелни блокове – преди обед и следобед за всички ученици от I до IV клас. Изборът на форма на обучение се извършва след проведена анкета с родителите(настойниците) в края на учебната година и влиза в сила за следващата учебна година. За учениците от I клас задължителните учебни часове се провеждат само преди обед. Директор: /Б. Йовчев/